Teatr Lalki i Aktora  w Wałbrzychu

zatrudni aktora i aktorkę

PROPONUJEMY:

 • zatrudnienie od 15 marca 2020 + minimum kolejne dwa sezony artystyczne
 • możliwość realizacji dyplomu (dot. studentów ostatniego roku studiów aktorskich)
 • pracę w zgranym i przyjaznym zespole aktorskim
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • wszechstronną możliwość poznania środowiska artystyczno-teatralnego
 • udział w polskich i międzynarodowych festiwalach teatralnych

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe (lub ostatni rok studiów) na kierunku „aktor – lalkarz” (absolwenci/ studenci AST filia we Wrocławiu lub AT filia w Białymstoku)
 • wiek: do 30 roku życia
 • dodatkowym atutem będzie umiejętność śpiewu

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowiskach proszone są o składanie CV (+ portfolio)
w Sekretariacie Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu:

 • osobiście lub drogą pocztową: ul. Jana Brzechwy 16, 58-300 Wałbrzych
 • mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin przyjmowania CV upływa 10 lutego 2020 r.   

Kandydaci proszenie są o podpisanie niniejszych Oświadczeń:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV.

 1. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres najbliższych 9 miesięcy.

(* niewłaściwe skreślić)

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY ZBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACYJNYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Teatr lalki i Aktora w Wałbrzychu, ul. Jana Brzechwy 16, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 666 73 42.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest kontakt w siedzibie administratora lub pod adresem mailowym: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 601822371. 
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w przesłanym lub dostarczonym dokumencie aplikacyjnym zawierającym oświadczenia, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani aplikację lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym zgodnym celu, a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 4. a) w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - na podstawie 22¹ Kodeksu Pracy (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej oraz przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 3 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji,
 6. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będą mieli pracownicy upoważnieni przez administratora danych osobowych, innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 


Teatr Lalki i Aktora  w Wałbrzychu

zatrudni pracownika na 

stanowisko: kierowca autobusu

 

[1 etat]

Wymagania:

 • Komunikatywność
 • Dbałość o powierzone mienie
 • Prawo jazdy kat. D+E
 • Ważne badania lekarskie oraz psychotechniczne
 • Ważna karta Kierowcy
 • Doświadczenie na stanowisku kierowcy (wymóg konieczny)

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Zapewniamy samochód służbowy
 • Terminową płatność wynagrodzenia
 • Świadczenia socjalne
 • Dobrą atmosferę pracy

Zadania:

 • Dbanie o stan techniczny pojazdu (terminowe przeglądy techniczne),
 • Prowadzenie i realizowanie kart drogowych na bieżąco oraz dokonywanie wpisów do kart drogowych w sposób czytelny i zgodny ze stanem faktycznym z uwzględnieniem wszelkich jazd
 • Zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą
 • Podczas jazdy dbanie o bezpieczeństwo własne, pasażerów i rzeczy przewożonych
 • Przestrzeganie odpowiednich przerw w czasie jazdy
 • Kolportowanie materiałów promocyjnych i reklamowych teatru (plakatowanie, rozklejanie)
 • Wykonywanie bieżących zakupów zleconych przez przełożonego
 • Wykonywanie czynności technicznych oraz organizacyjnych związanych z realizacją przedstawień w terenie
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,

 

Oferty pracy z danymi kontaktowymi oraz  wyrażeniem zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko[podpisane własnoręcznie],  prosimy składać w sekretariacie Teatru przy ul. Jana Brzechwy 16  do dnia 12 lutego 2019 roku w zamkniętej kopercie z informacją:  „Oferta pracy na (nazwa stanowiska pracy)”.

 

uwaga!  Oferty składane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 


Teatr Lalki i Aktora  w Wałbrzychu

zatrudni pracownika na

 

stanowisko kasjera

 

[1/2 etat]

 

 

Do zadań pracownika na tym stanowisku należy:

 • sprzedaż biletów wstępu w kasie biletowej i przyjmowanie zwrotów,
 • przyjmowanie rezerwacji telefonicznych,
 • obsługa internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów,
 • obsługa kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych,
 • rzetelne i terminowe sporządzanie dokumentacji rozliczającej sprzedaż,
 • terminowe wpłacanie gotówki uzyskanej ze sprzedaży do kasy głównej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie o specjalności lub z doświadczeniem, umożliwiającym wykonywanie zadań na tym stanowisku,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,

Pożądane  cechy i predyspozycje, jak:

 • zaangażowanie, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres,

wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność

 

Praca począwszy od 1 września 2018 roku, w systemie jednozmianowym,  zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć w siedzibie Teatru, z uwzględnieniem funkcjonowania kasy biletowej w dni wolne od pracy [niedziele, sporadycznie w soboty], z zaproszeniem do udziału w szkoleniu wdrożeniowym systemu rezerwacji i sprzedaży biletów  iKSORiS w Teatrze w dniach 18-20 czerwca 2018 roku.

 

Oferty pracy z danymi kontaktowymi oraz  wyrażeniem zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko [podpisane własnoręcznie],  prosimy składać w sekretariacie Teatru przy ul. Jana Brzechwy 16  do dnia 13 czerwca 2018 roku w zamkniętej kopercie z informacją:  „Oferta pracy na (nazwa stanowiska pracy)”.

 

uwaga!  Oferty składane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

W celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji Teatr skontaktuje się mailowo lub telefonicznie tylko z wybranymi osobami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu www.teatrlalek.walbrzych.pl  i tablicy ogłoszeń w siedzibie Teatru.

 

 


Teatr Lalki i Aktora  w Wałbrzychu

zatrudni pracownika na

 samodzielne stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i kadr

[pełny etat]

 

Do zadań pracownika na tym stanowisku należy:

 • prowadzenie kancelarii Teatru,
 • realizacja polityki kadrowej Teatru,
 • prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań okresowych w zakresie  kompetencji.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia uzyskane najlepiej na kierunkach: ekonomia, socjologia, zarządzanie lub wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, najlepiej potwierdzona ukończeniem kursów specjalistycznych.
 • umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem w zakresie znajomości edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych,
 • praktyczna znajomość informatycznych programów kadrowo-płacowych,
 • znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu komunikatywnym.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Pożądane  cechy i predyspozycje, jak:

 • zaangażowanie, skuteczność działania, odporność na stres, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność i empatia, otwartość, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów.

 

Praca w systemie jednozmianowym, osiem godzin dziennie w siedzibie Teatru począwszy od 1 września 2018 roku.

 

Oferty pracy z danymi kontaktowymi oraz  wyrażeniem zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko [podpisane własnoręcznie],  prosimy składać w sekretariacie Teatru przy ul. Jana Brzechwy 16  do dnia 13 czerwca 2018 roku w zamkniętej kopercie z informacją:  „Oferta pracy na (nazwa stanowiska pracy)”.

 

uwaga!  Oferty składane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

W celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji Teatr skontaktuje się mailowo lub telefonicznie tylko z wybranymi osobami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu www.teatrlalek.walbrzych.pl  i tablicy ogłoszeń w siedzibie Teatru.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Teatr Lalki i Aktora  w Wałbrzychu

zatrudni pracownika na

 stanowisko kierownika administracyjno-gospodarczego

 

Do zadań pracownika na tym stanowisku należy:

 • utrzymanie w pełnej sprawności technicznej infrastruktury Teatru,
 • zabezpieczenie i ochrona mienia Teatru, w tym ubezpieczenie składników majątkowych,
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej działalności i pracowników Teatru,
 • wykonywanie zadań związanych z realizacją udzielanych zamówień publicznych na podstawie obowiązujących przepisów,
 • dokonywanie zakupów sprzętu, wyposażenia, materiałów administracyjno-biurowych i materiałów i usług do produkcji spektakli oraz organizowanych form edukacji, dostaw mediów, usług remontowo-konserwacyjnych  oraz  innych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Teatru, zgodnie z obowiązującym prawem,
 • zapewnienie właściwego stanu i warunków użytkowania pomieszczeń biurowych i ogólnego przeznaczenia (sprzątanie, konserwacja, naprawy bieżące, bhp i ppoż.),
 • zapewnienie pracownikom Teatru odzieży roboczej i ochronnej, środków czystości i bhp.
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej użytkowanych nieruchomości i teatralnych środków transportu,
 • prowadzenie ewidencji ruchu niskocennych środków trwałych i innego wyposażenia, jej bieżąca aktualizacja oraz dokonywanie trwałego oznakowania składników majątkowych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia uzyskane najlepiej na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, administracja lub wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku,
 • dobra znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa pracy, przepisów BHP i ppoż., ochrony danych osobowych, zamówień publicznych, gospodarowania mieniem itp.
 • umiejętność prowadzenie negocjacji ze świadczeniodawcami usług w zakresie ochrony mienia (monitoringu), zabezpieczenia ppoż. i BHP, remontowo-konserwacyjnych oraz innych, zapewniających sprawne i bezpieczne funkcjonowanie infrastruktury
 • umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.

 

Pożądane  cechy i predyspozycje, jak:

 • zaangażowanie, skuteczność działania, odporność na stres, kreatywność, umiejętność

pracy w zespole, odpowiedzialność i empatia, otwartość, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów.

 

Praca na pełen etat w systemie jednozmianowym w siedzibie Teatru począwszy od 1 września 2018 roku.

 

Oferty pracy z danymi kontaktowymi oraz  wyrażeniem zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko [podpisane własnoręcznie] prosimy składać w sekretariacie Teatru przy ul. Jana Brzechwy 16  do dnia 13 czerwca 2018 roku w zamkniętej kopercie z informacją:  „Oferta pracy na (nazwa stanowiska pracy)”.

 

uwaga!  Oferty składane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

W celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji Teatr skontaktuje się mailowo lub telefonicznie tylko z wybranymi osobami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu www.teatrlalek.walbrzych.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie Teatru.

 

 

Wałbrzych, dnia 21 września 2017 roku

 

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa samochodu typu minibus kategorii M3 d

la Teatru Lalki i Aktora  w Wałbrzychu. 

 

 

Ogłoszenie w BZP: 581895-N-2017 z dnia 31.08.2017 roku

Oznaczenie sprawy: PNO/DS/1/2017

 

W terminie do dnia 8.09.2017 roku złożono dwie oferty, które otrzymały następującą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert:

 • cena - waga 60,00
 • zużycie energii – waga 20,00
 • przebieg pojazdu – waga 20,00

 

 Wykonawca

Wartość zamówienia

netto

Kryterium cena

 

 

 

 

max. ilość pkt 60

Kryterium zużycie energii mierzone zużyciem paliwa w l/100 km  w warunkach miejskich

max. Ilość pkt 20

Kryterium przebiegu pojazdu w tys. km

 

 

 

max. Ilość pkt 20

Łączna ilość punktów – max liczba pkt 100

BTS Auto-Pol, 

Weronika Pasińska                      

 ul. Niepodległości 18/1, 57-400 Nowa Ruda

 

173 999,00

 

60 pkt

 

17,82 pkt

 

 

3,37 pkt

 

 

81,19 pkt

TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o

ul. Żurawia 43/201,

00-680 Warszawa

 

199 500,00

 

52,33 pkt

 

20 pkt

 

20 pkt

 

92,33 pkt

 

Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta Wykonawcy TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o, ul. Żurawia 43/201, 00-680 Warszawa, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2.

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:

Zgodnie z powyższym przepisem zachodzą przesłanki odrzucenia oferty TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę ww. przedmiotu zamówienia.

W dniu 8.09.2017 roku o godz. 9:50 wpłynęła oferta TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o w Warszawie w której z opisu parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia wynikało, że:

 1. producentem pojazdu jest BUS PRESTIGE (pojazd bazowy to: Daimler AG, Niemcy),
 2. marka pojazdu BUS PRESIGE (na bazie Mercedes Benz Sprinter 519),
 3. rok zabudowy pojazdu to rok 2016,
 4. pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy i jest wyposażony w hak holowniczy tylny,
 5. oferowane zużycie paliwa w warunkach miejskich to 9,8 l/100 km,

Ze Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynika, że Wykonawca ma wykazać i spełnić warunki, które podlegają ocenie ofert i od spełnienia których zależy zawarcie przyszłej umowy.

 

Wykonawca w ofercie nie wykazał spełnienia ww. danych, albowiem nie załączył świadectwa homologacji a wezwany w tej sprawie oświadczył w piśmie z dnia 11.09.2017 roku, że potrzebuje jeszcze więcej czasu. Ponownie wezwany do uzupełnienia braków formalnych dotyczących przedmiotu zamówienia przesłał w dniu 18.09.2017 kserokopię homologacji pojazdu od producenta: BUS-Prestige [Sp. z o.o  Kłębowo, ul. Wejherowska 28].

Z  homologacji oferowanego pojazdu wystawionej w dniu 21.12.2015 wynika, że pojazd posiada ponadstandardową długość 7686 mm w stosunku do pojazdu bazowego Mercedes Benz Sprinter 519,  która dla wersji fabrycznej/bazowej extra long wynosi 7361 mm. Zatem długość oferowanego pojazdu odbiega od wartości bazowej, gwarantującej nienaruszalność konstrukcji podwozia pojazdu. Poza tym homologacja wydana została w grudniu 2015, a podany przez oferenta rok zabudowy pojazdu to 2016.

Z dokumentu załączonego do oferty (kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu) nie wynika, aby na datę złożenia oferty hak holowniczy był zamontowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W dowodzie rejestracyjnym nie ma wpisu o posiadaniu haka holowniczego, ani też określenia maksymalnej masy całkowitej przyczepy z hamulcem i bez hamulca. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oferowany przedmiot zamówienia musi być przystosowany do holowania przyczepy i zarazem spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1260) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Według stanowiska  Inspekcji Transportu Drogowego  we Wrocławiu brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym o haku holowniczym i brak wpisu określającego maksymalną masę całkowitą przyczepy z hamulcem i bez hamulca uniemożliwia ciągnięcie przyczepy pod rygorem zatrzymania dowodu rejestracyjnego, a posiadanie haka bez wpisu do dowodu rejestracyjnego jest nielegalne.

Z przesłanego świadectwa homologacji dla autobusu o numerze VIN WDB9066571P148997 także nie wynika, że pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy - nie ma określenia dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów [kg] oraz  maksymalnej masy całkowitej przyczepy z hamulcem [kg].

 

W SIWZ  istotnym kryterium oceny  ofert było zużycie paliwa w warunkach miejskich. W ofercie wykonawca  wskazał  wielkość mierzoną w litrach na 100 km na poziomie  9,8 l, a następnie w piśmie z dnia 11.09.2017 określił, że omyłkowo wpisał wartość zużycia paliwa w cyklu mieszanym i podał do przyjęcia inną wartość zużycia paliwa w warunkach miejskich na poziomie uśrednionym 13,4 l/km, załączając skan katalogu producenta pojazdu bazowego dla wielkości zużycia paliwa odpowiadającego wartościom dla pojazdów z homologacją ciężarową.

 

Poprawienie omyłki przekracza uprawnienia Zamawiającego ograniczające się do poprawy oczywistych omyłek pisarskich oraz rachunkowych i konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek i [za zgodą Wykonawcy] innych pomyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, tj. merytorycznej zawartości oferty. Druga wartość zużycia paliwa podana przez Wykonawcę stanowi zmianę w treści oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia,  po upływie terminu złożenia ofert.

 

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art.  89 ust.1 pkt 2 ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2015, poz.2164  z późn. zm.)  zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o  w Warszawie, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.  

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że  w prowadzonym postępowaniu została wybrana oferta Wykonawcy:

                     

                       BTS Auto-Pol, Weronika Pasińska z siedzibą w Nowej Rudzie,

 

uznana za ofertę niepodlegającą odrzuceniu, spełniającą warunki, które podlegają ocenie ofert i od spełnienia których zależy zawarcie przyszłej umowy.

 

      

 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu

  Zbigniew Prażmowski

 

 

Otrzymują:

BTS Auto-Pol, Weronika Pasińska  ul. Niepodległości 18/1, 57-400 Nowa Ruda

TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o, ul. Żurawia 43/201, 00-680 Warszawa

 

 

 


Wałbrzych, dnia 20 lipca 2017 roku

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego    

w trybie z wolnej ręki

 

na podstawie art. 67.1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) którego przedmiotem jest:

 

Termomodernizacja dachów, izolacja przeciwwilgociowa foyer oraz remont pracowni artystycznych Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu”.

 

 1. Zamawiający, Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu po przeprowadzeniu negocjacji w dniu 18 lipca 2017 roku z zaproszonym do negocjacji Wykonawcą - FIRMĄ PORTAL – Irena Portala przy ul. Głównej 66, 58-311 STRUGA, udzielił zamówienia publicznego na wykonanie:

 

Termomodernizacji dachu (ułożenie styropapy) na budynku głównym przy ul. Buczka 16 w Wałbrzychu z wymianą obróbek blacharskich, demontażem/montażem instalacji odgromowych, wymianą rynien i rur spustowych,  termomodernizacji posadzek z nową malaturą ścian w obrębie foyer (budynek główny) oraz remont pomieszczeń pracowni artystycznych z wymianą paneli podłogowych, malaturą ścian i sufitów, wymianą drzwi wejściowych w lokalu użytkowym przy ul. Buczka 15, zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót.

 1. Cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 140 373,19 zł netto.
 2. Inne warunki realizacji zamówienia będące przedmiotem negocjacji:
 • termin wykonania robót – do dnia 10 września 2017 roku,
 • podstawowe składniki cenotwórcze: stawka roboczogodziny 13,60 zł, koszty pośrednie 72%, koszty zakupu 3%, zysk 12% dla wykonania przedmiotu zamówienia,
 • okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: 36 miesięcy,
 • wysokość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy – 3% wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy,
 • rozliczenie należności za dostarczone Wykonawcy media (woda i energia elektryczna) ryczałtowo w wysokości 0,05% wartości netto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
 • wysokość kar umownych za odstąpienie od Umowy z przyczyn za które ponoszą odpowiedzialność strony – 5% wynagrodzenia umownego netto,
 • wysokość kar umownych za opóźnienia w wykonaniu i dostarczeniu całości przedmiotu umowy i za opóźnienia za usunięcie wad w przedmiocie umowy za każdy dzień zwłoki – 0,1% wynagrodzenia umownego netto,
 • termin podpisania umowy – 20 lipca 2017 roku.

 

 

Zbigniew Prażmowski

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu

 

 

INSTYTUCJA ARTYSTYCZNA MIASTA WAŁBRZYCHA

  

 

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

ul. J. Brzechwy 16

58-300 Wałbrzych

www.teatrlalek.walbrzych.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

NIP: 886 10 13 455

REGON: 000279901

 

Numer konta:

GETIN Bank 15 1560 0013 2242 2163 4125 0001

 


 

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY

Zbigniew Prażmowski

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Janusz Malinowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 74 666 73 42 (sekretariat)

 

 

SEKRETARIAT

tel./fax 74 666 73 42

 

BIURO PROMOCJI I ORGANIZACJI WIDOWNI

tel. 74 666 73 40

 

 KASA TEATRU

Czynna godzinę przed spektaklem,

tel. 74 666 73 41

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/390/13

Rady Miejskiej Wałbrzycha

 z dnia 31 stycznia 2013 roku

 

STATUT

TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, zwany dalej „Teatrem”, jest miejską, artystyczną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miejska Wałbrzych - miasto na prawach powiatu, zwana dalej „Organizatorem”.

§2

Teatr działa na podstawie:

1.        ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.,  poz. 406), zwana dalej „Ustawą”.

2.        niniejszego statutu.        

 

§ 3

1.        Siedzibą Teatru jest Miasto Wałbrzych.

2.        Teatr działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3.        Teatr jest instytucją artystyczną w rozumieniu art.11 ust. 2 ustawy.

 

§4

1.        Teatr posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.

2.        Nadzór nad Teatrem sprawuje Prezydent Miasta Wałbrzycha.

3.        Teatr posługuje się pieczęcią zawierającą w swej treści  nazwę instytucji w pełnym brzmieniu: Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

 

Rozdział 2

Cel i zakres działania

 

§ 5

1.  Podstawowym zadaniem Teatru jest tworzenie i rozwijanie sztuki teatru oraz upowszechnianie dorobku polskiej i światowej kultury teatralnej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz reprezentowanie kultury polskiej w kraju i zagranicą.

2.    Teatr swoje zadania wykonuje poprzez:

1)      publiczne prezentowanie przedstawień realizowanych w ramach przyjętego programu artystycznego i repertuarowego, kierowanego w głównej mierze do dzieci i młodzieży;

2)      promocję i upowszechnianie sztuki i kultury teatralnej;

3)      prowadzenie działalności edukacyjnej z dziedziny teatru;

4)      prowadzenie działalności impresaryjnej;

5)      prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej ;

6)      organizowanie i udostępnianie warsztatu pracy twórczej dla zawodowych twórców i artystów;

7)      wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, elementów scenografii i sprzętu technicznego;

8)      prowadzenie innej działalności, nie pozostającej w sprzeczności z celami i innymi zadaniami Teatru.

3.     Teatr może prowadzić działalność gospodarczą. Środki pozyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

 

 

Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja

 

§ 6

1.    Teatrem zarządza Dyrektor.

2.    Dyrektor może jednocześnie pełnić funkcję dyrektora artystycznego.

3.    Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Wałbrzycha w trybie i na zasadach określonych w Ustawie.

 

§ 7

1.    Dyrektor organizuje pracę Teatru, jednoosobowo odpowiada za całokształt jego działalności oraz reprezentuje Teatr na zewnątrz, w szczególności odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Teatru.

2.    Do zakresu zadań Dyrektora należy w szczególności:

1)      ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych i gospodarczych,

2)       tworzenie warunków do realizacji celów i podejmowania działań określonych w § 5 statutu oraz regulaminie organizacyjnym,

3)      ustalanie rocznego planu finansowego,

4)      zawierania i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Teatru oraz dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy.

 

§ 8

Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 9

1.   W Teatrze może działać Rada Artystyczno – Programowa, zwana dalej „Radą”, której członków powołuje i odwołuje Dyrektor.

2.    Rada działa jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora.

3.    Tryb działania i strukturę Rady określi regulamin nadany przez Dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy.

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

 

§ 10

1.    Teatr prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na podstawie planu finansowego Teatru, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

2.    Teatr samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia, koszty bieżącej działalności i zobowiązania pokrywa z uzyskiwanych przychodów.

3.    Rachunkowość w Teatrze prowadzona jest według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

4.    Źródłami finansowania Teatru są:

     1) dotacje podmiotowe i celowe Organizatora;

     2) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

     3) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży majątku ruchomego;

     4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

     5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;

     6) środki z innych źródeł, dozwolonych prawem.

 

§ 11

1.      Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest roczny plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

2.      Teatr sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

3.      Roczne sprawozdanie finansowo-rzeczowe Teatru zatwierdza Prezydent Miasta Wałbrzycha.

 

§ 12

Do składania w imieniu Teatru oświadczeń majątkowych upoważnieni są: Dyrektor i Główny Księgowy.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

§ 13

Połączenie, podział lub likwidacja Teatru może nastąpić w trybie określonym w Ustawie.

 

§ 14

Wszelkich zmian w statucie dokonuje się wyłącznie w trybie określonym dla jego nadania.