Teatr Lalki i Aktora  w Wałbrzychu

zatrudni aktora i aktorkę

PROPONUJEMY:

 • zatrudnienie od 15 marca 2020 + minimum kolejne dwa sezony artystyczne
 • możliwość realizacji dyplomu (dot. studentów ostatniego roku studiów aktorskich)
 • pracę w zgranym i przyjaznym zespole aktorskim
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • wszechstronną możliwość poznania środowiska artystyczno-teatralnego
 • udział w polskich i międzynarodowych festiwalach teatralnych

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe (lub ostatni rok studiów) na kierunku „aktor – lalkarz” (absolwenci/ studenci AST filia we Wrocławiu lub AT filia w Białymstoku)
 • wiek: do 30 roku życia
 • dodatkowym atutem będzie umiejętność śpiewu

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowiskach proszone są o składanie CV (+ portfolio)
w Sekretariacie Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu:

 • osobiście lub drogą pocztową: ul. Jana Brzechwy 16, 58-300 Wałbrzych
 • mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin przyjmowania CV upływa 10 lutego 2020 r.   

Kandydaci proszenie są o podpisanie niniejszych Oświadczeń:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV.

 1. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres najbliższych 9 miesięcy.

(* niewłaściwe skreślić)

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY ZBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACYJNYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Teatr lalki i Aktora w Wałbrzychu, ul. Jana Brzechwy 16, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 666 73 42.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest kontakt w siedzibie administratora lub pod adresem mailowym: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 601822371. 
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w przesłanym lub dostarczonym dokumencie aplikacyjnym zawierającym oświadczenia, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani aplikację lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym zgodnym celu, a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 4. a) w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - na podstawie 22¹ Kodeksu Pracy (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej oraz przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 3 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji,
 6. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będą mieli pracownicy upoważnieni przez administratora danych osobowych, innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 


Teatr Lalki i Aktora  w Wałbrzychu

zatrudni pracownika na 

stanowisko: kierowca autobusu

 

[1 etat]

Wymagania:

 • Komunikatywność
 • Dbałość o powierzone mienie
 • Prawo jazdy kat. D+E
 • Ważne badania lekarskie oraz psychotechniczne
 • Ważna karta Kierowcy
 • Doświadczenie na stanowisku kierowcy (wymóg konieczny)

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Zapewniamy samochód służbowy
 • Terminową płatność wynagrodzenia
 • Świadczenia socjalne
 • Dobrą atmosferę pracy

Zadania:

 • Dbanie o stan techniczny pojazdu (terminowe przeglądy techniczne),
 • Prowadzenie i realizowanie kart drogowych na bieżąco oraz dokonywanie wpisów do kart drogowych w sposób czytelny i zgodny ze stanem faktycznym z uwzględnieniem wszelkich jazd
 • Zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą
 • Podczas jazdy dbanie o bezpieczeństwo własne, pasażerów i rzeczy przewożonych
 • Przestrzeganie odpowiednich przerw w czasie jazdy
 • Kolportowanie materiałów promocyjnych i reklamowych teatru (plakatowanie, rozklejanie)
 • Wykonywanie bieżących zakupów zleconych przez przełożonego
 • Wykonywanie czynności technicznych oraz organizacyjnych związanych z realizacją przedstawień w terenie
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,

 

Oferty pracy z danymi kontaktowymi oraz  wyrażeniem zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko[podpisane własnoręcznie],  prosimy składać w sekretariacie Teatru przy ul. Jana Brzechwy 16  do dnia 12 lutego 2019 roku w zamkniętej kopercie z informacją:  „Oferta pracy na (nazwa stanowiska pracy)”.

 

uwaga!  Oferty składane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 


Teatr Lalki i Aktora  w Wałbrzychu

zatrudni pracownika na

 

stanowisko kasjera

 

[1/2 etat]

 

 

Do zadań pracownika na tym stanowisku należy:

 • sprzedaż biletów wstępu w kasie biletowej i przyjmowanie zwrotów,
 • przyjmowanie rezerwacji telefonicznych,
 • obsługa internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów,
 • obsługa kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych,
 • rzetelne i terminowe sporządzanie dokumentacji rozliczającej sprzedaż,
 • terminowe wpłacanie gotówki uzyskanej ze sprzedaży do kasy głównej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie o specjalności lub z doświadczeniem, umożliwiającym wykonywanie zadań na tym stanowisku,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,

Pożądane  cechy i predyspozycje, jak:

 • zaangażowanie, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres,

wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność

 

Praca począwszy od 1 września 2018 roku, w systemie jednozmianowym,  zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć w siedzibie Teatru, z uwzględnieniem funkcjonowania kasy biletowej w dni wolne od pracy [niedziele, sporadycznie w soboty], z zaproszeniem do udziału w szkoleniu wdrożeniowym systemu rezerwacji i sprzedaży biletów  iKSORiS w Teatrze w dniach 18-20 czerwca 2018 roku.

 

Oferty pracy z danymi kontaktowymi oraz  wyrażeniem zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko [podpisane własnoręcznie],  prosimy składać w sekretariacie Teatru przy ul. Jana Brzechwy 16  do dnia 13 czerwca 2018 roku w zamkniętej kopercie z informacją:  „Oferta pracy na (nazwa stanowiska pracy)”.

 

uwaga!  Oferty składane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

W celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji Teatr skontaktuje się mailowo lub telefonicznie tylko z wybranymi osobami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu www.teatrlalek.walbrzych.pl  i tablicy ogłoszeń w siedzibie Teatru.

 

 


Teatr Lalki i Aktora  w Wałbrzychu

zatrudni pracownika na

 samodzielne stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i kadr

[pełny etat]

 

Do zadań pracownika na tym stanowisku należy:

 • prowadzenie kancelarii Teatru,
 • realizacja polityki kadrowej Teatru,
 • prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań okresowych w zakresie  kompetencji.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia uzyskane najlepiej na kierunkach: ekonomia, socjologia, zarządzanie lub wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, najlepiej potwierdzona ukończeniem kursów specjalistycznych.
 • umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem w zakresie znajomości edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych,
 • praktyczna znajomość informatycznych programów kadrowo-płacowych,
 • znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu komunikatywnym.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Pożądane  cechy i predyspozycje, jak:

 • zaangażowanie, skuteczność działania, odporność na stres, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność i empatia, otwartość, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów.

 

Praca w systemie jednozmianowym, osiem godzin dziennie w siedzibie Teatru począwszy od 1 września 2018 roku.

 

Oferty pracy z danymi kontaktowymi oraz  wyrażeniem zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko [podpisane własnoręcznie],  prosimy składać w sekretariacie Teatru przy ul. Jana Brzechwy 16  do dnia 13 czerwca 2018 roku w zamkniętej kopercie z informacją:  „Oferta pracy na (nazwa stanowiska pracy)”.

 

uwaga!  Oferty składane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

W celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji Teatr skontaktuje się mailowo lub telefonicznie tylko z wybranymi osobami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu www.teatrlalek.walbrzych.pl  i tablicy ogłoszeń w siedzibie Teatru.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Teatr Lalki i Aktora  w Wałbrzychu

zatrudni pracownika na

 stanowisko kierownika administracyjno-gospodarczego

 

Do zadań pracownika na tym stanowisku należy:

 • utrzymanie w pełnej sprawności technicznej infrastruktury Teatru,
 • zabezpieczenie i ochrona mienia Teatru, w tym ubezpieczenie składników majątkowych,
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej działalności i pracowników Teatru,
 • wykonywanie zadań związanych z realizacją udzielanych zamówień publicznych na podstawie obowiązujących przepisów,
 • dokonywanie zakupów sprzętu, wyposażenia, materiałów administracyjno-biurowych i materiałów i usług do produkcji spektakli oraz organizowanych form edukacji, dostaw mediów, usług remontowo-konserwacyjnych  oraz  innych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Teatru, zgodnie z obowiązującym prawem,
 • zapewnienie właściwego stanu i warunków użytkowania pomieszczeń biurowych i ogólnego przeznaczenia (sprzątanie, konserwacja, naprawy bieżące, bhp i ppoż.),
 • zapewnienie pracownikom Teatru odzieży roboczej i ochronnej, środków czystości i bhp.
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej użytkowanych nieruchomości i teatralnych środków transportu,
 • prowadzenie ewidencji ruchu niskocennych środków trwałych i innego wyposażenia, jej bieżąca aktualizacja oraz dokonywanie trwałego oznakowania składników majątkowych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia uzyskane najlepiej na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, administracja lub wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku,
 • dobra znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa pracy, przepisów BHP i ppoż., ochrony danych osobowych, zamówień publicznych, gospodarowania mieniem itp.
 • umiejętność prowadzenie negocjacji ze świadczeniodawcami usług w zakresie ochrony mienia (monitoringu), zabezpieczenia ppoż. i BHP, remontowo-konserwacyjnych oraz innych, zapewniających sprawne i bezpieczne funkcjonowanie infrastruktury
 • umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.

 

Pożądane  cechy i predyspozycje, jak:

 • zaangażowanie, skuteczność działania, odporność na stres, kreatywność, umiejętność

pracy w zespole, odpowiedzialność i empatia, otwartość, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów.

 

Praca na pełen etat w systemie jednozmianowym w siedzibie Teatru począwszy od 1 września 2018 roku.

 

Oferty pracy z danymi kontaktowymi oraz  wyrażeniem zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko [podpisane własnoręcznie] prosimy składać w sekretariacie Teatru przy ul. Jana Brzechwy 16  do dnia 13 czerwca 2018 roku w zamkniętej kopercie z informacją:  „Oferta pracy na (nazwa stanowiska pracy)”.

 

uwaga!  Oferty składane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

W celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji Teatr skontaktuje się mailowo lub telefonicznie tylko z wybranymi osobami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu www.teatrlalek.walbrzych.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie Teatru.

 

Wytworzył: Małgorzata Mrożkiewicz
Data informacji: 2018-05-21 07:05
Opublikował: Małgorzata Mrożkiewicz
Data publikacji:2013-01-20 00:57
Odsłon: 3624
Dziennik zmian