REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu

 

 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§  1

Teatr Lalki i Aktora, zwany dalej Teatrem, działa  na podstawie:

1.       Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),

2.       Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2012 roku, poz. 406 z późniejszymi zmianami),

3.       statutu nadanego przez organizatora,

4.       niniejszego regulaminu organizacyjnego.

 

§  2

Teatr posiada osobowość prawną  i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

 

§  3

Bezpośredni nadzór nad Teatrem sprawuje Prezydent Miasta Wałbrzycha.

 

§  4

Regulamin niniejszy określa zadania Teatru oraz podstawowe obowiązki i uprawnienia oraz zakres odpowiedzialności osób kierujących wykonaniem zadań Teatru w ramach struktury organizacyjnej oraz podział zadań na poszczególne komórki organizacyjne.

 

§  5

Podstawowym zadaniem Teatru jest tworzenie i rozwijanie sztuki teatru oraz upowszechnianie dorobku polskiej i światowej kultury teatralnej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz reprezentowanie kultury polskiej w kraju i zagranicą.

 

§  6

1.    Teatr swoje zadania wykonuje poprzez:

1)      publiczne prezentowanie przedstawień realizowanych w ramach przyjętego programu artystycznego i repertuarowego, kierowanego w głównej mierze do dzieci i młodzieży;

2)      promocję i upowszechnianie sztuki i kultury teatralnej;

3)      prowadzenie działalności edukacyjnej z dziedziny teatru;

4)      prowadzenie działalności impresaryjnej;

5)      prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej ;

6)      organizowanie i udostępnianie warsztatu pracy twórczej dla zawodowych twórców i artystów;

7)      wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, elementów scenografii i sprzętu technicznego;

8)      prowadzenie innej działalności, nie pozostającej w sprzeczności z celami i innymi zadaniami Teatru.

2.   Teatr może prowadzić działalność gospodarczą. Środki pozyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

 

II.  Zarządzanie Teatrem

 

§  7

1.     Organem Zarządzającym Teatru jest Dyrektor Naczelny, który jednoosobowo kieruje Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz oraz zgodnie z przepisami prawa podejmuje samodzielne decyzje w sprawach organizacyjnych, administracyjnych i gospodarczych, związanych z działalnością Teatru i ponosi za nie odpowiedzialność.

2. Dyrektor Naczelny tworzy warunki do realizacji celów i zadań statutowych Teatru, a w szczególności:

1)      ustala regulamin organizacyjny Teatru, zapewniający prawidłowe działanie oraz koordynację pracy wszystkich komórek organizacyjnych, po zasięgnięciu opinii Organizatora, organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców, działających w Teatrze,

2)      zatrudnia pracowników Teatru oraz osoby współpracujące i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy,

3)      ustala roczny plan finansowy,

4)      opracowuje plany artystyczne i repertuarowe Teatru,

5)      racjonalnie gospodaruje mieniem Teatru,

6)      sprawuje nadzór nad celowym i efektywnym wykorzystaniem środków finansowych pozostających w dyspozycji Teatru,

7)      podejmuje działanie zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

8)      ustala skuteczny system kontroli wewnętrznej,

9)     nadzoruje wykonywanie zadań podległych mu bezpośrednio komórek organizacyjnych zgodnie ze strukturą.

 

§ 8

1.    Dyrektor Naczelny zarządza Teatrem przy pomocy specjalistów, którzy działają w granicach ich umocowania:

1)        dyrektora artystycznego,

2)        głównego księgowego,

3)        głównego specjalisty ds. obsługi i marketingu.

 

2.     Dyrektora Naczelnego w czasie nieobecności zastępuje osoba przez niego wskazana.

3.    Dyrektor Naczelny upoważnia specjalistów wymienionych w pkt 1 do podpisywania/dokumentowania podróży służbowych Dyrektora.

 

§ 9

 Specjaliści w ramach zadań ogólnych:

  1)    organizują wykonanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, statutu, regulaminów,

         instrukcji wewnętrznych oraz zarządzeń Dyrektora Naczelnego,

  2)    udzielają wytycznych podporządkowanym bezpośrednio zespołom w sprawie sposobu wykonywania

         powierzonych zadań oraz nadzorują ich wykonanie,

  3)    współdziałają z Dyrektorem Naczelnym w wykonywaniu zadań określonych  w § 8.2,

  4)    składają Dyrektorowi Naczelnemu informacje o wykonaniu powierzonych zadań oraz przekazanych

         spraw,

  5)    koordynują przygotowanie projektów planów rzeczowo-finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji,

  6)    przygotowują i w miarę potrzeby aktualizują szczegółowe zakresy obowiązków, uprawnień i

         odpowiedzialności podległych pracowników,

  7)    wyznaczają zastępstwa pracowników czasowo nieobecnych,

  8)    współdziałają między sobą w realizacji zadań statutowych Teatru,

  9)    kontrolują wykonanie zadań szczegółowych wg kryteriów legalności, gospodarności i celowości,

10)  kontrolują przestrzeganie przez pracowników postanowień ogólnie obowiązujących przepisów oraz

        wewnętrznych regulaminów  i instrukcji, a w szczególności:

a)    porządku i dyscypliny pracy,

b)   przepisów oraz zasad BHP i p.poż.

c)    zachowania tajemnicy służbowej,

d)   prawidłowego postępowania z aktami służbowymi,

11)     wykonują inne prace polecone przez Dyrektora Naczelnego w zakresie ich działania.

 

§ 10

1.    Specjaliści uprawnieni są do:

1)    podejmowania decyzji w sprawach pracowniczych w zakresie ustalonym w regulaminie pracy,

2)    podpisywania wewnętrznych pism o charakterze informacyjnym,

3)    udzielania informacji i wyjaśnień organom i instytucjom w sprawach wchodzących w zakres ich działania.

 

2.    Dyrektor Naczelny może pisemnie udzielić Specjalistom pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych.

 

 

§ 11

Specjaliści w ramach zadań szczegółowych, odpowiednio:

 

1.        Główny księgowy

Zasady wykonywania obowiązków głównego księgowego określają przepisy prawa, m.in. ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe, ustawa o finansach publicznych.

Główny księgowy w szczególności:

1)         sprawuje nadzór nad przestrzeganiem wytycznych i zasad prawidłowej gospodarki finansowej Teatru,

2)         nadzoruje prace związane z opracowaniem planów rzeczowo-finansowych,

3)         nadzoruje sporządzanie analiz ekonomicznych,

4)         koordynuje prace związane ze sprawozdawczością księgowo-finansową,

5)         organizuje sporządzanie, przyjmowanie, obieg i kontrolę  dokumentów księgowych w sposób umożliwiający właściwe i prawidłowe prowadzenie rachunkowości Teatru,

6)         kontroluje pracę bieżącą pionu księgowo-finansowego w sposób umożliwiający:

a)    terminowe i rzetelne przekazywanie informacji ekonomicznych,

b)   rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie,

c)    prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

7)         egzekwuje przestrzeganie przez wszystkie komórki organizacyjne zasad:

a)    wystawiania wewnętrznych dowodów księgowych,

b)   obiegu i kontroli dokumentów księgowych,

8)         kontroluje prawidłowość dokonanych operacji gospodarczych i finansowych,

9)         podpisuje (zatwierdza) kontrolowane dokumenty pod względem formalnym i rachunkowym,

 

10)     wnioskuje tryb i formę inwentaryzacji składników majątkowych,

11)     kieruje, koordynuje i nadzoruje pracę sekcji finansowo-księgowej,

12)     opracowuje zakresy czynności dla podległych pracowników.

 

2.        Dyrektor  artystyczny

1)         Kieruje, koordynuje i nadzoruje prace:

a)    zespołu aktorskiego,

b)   zespołu technicznej obsługi sceny,

c)    pracowni plastycznej, krawieckiej, stolarskiej i konstruktorskiej,

d)   inspicjentów,

2)         opracowuje:

a)    sezonowe plany repertuarowe,

b)   zadania edukacyjne i promocyjne dla zespołu aktorskiego,

c)    projekty przedsięwzięć okazjonalnych z udziałem Teatru,

d)   zakresy obowiązków podległych pracowników,

3)         odpowiada za:

a)    programowanie i realizację działalności artystycznej Teatru,

b)   współpracę z twórcami angażowanymi do nowych spektakli,

c)    terminowe przygotowanie zaplanowanych premier i wznowień,

d)   jakość artystyczną przygotowywanych i eksploatowanych przedstawień,

e)   dyscyplinę pracy oraz wykorzystanie czasu pracy podległych pracowników,

4)         dba o przestrzeganie etyki zawodowej, odpowiednią atmosferę współpracy i poprawne stosunki międzyludzkie w gronie podległych pracowników,

5)         współpracuje z ZAIKS i innymi organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

 

 

3.        Główny specjalista ds. obsługi i marketingu:

1)    Kieruje, koordynuje i nadzoruje prace:

a)      biura promocji i organizacji widowni,

b)      pracowników obsługi administracyjno-gospodarczej,

2)    opracowuje:

a)      projekty dokumentów stanowiących o statusie organizacyjno-prawnym Teatru,

b)      projekty i sprawozdania merytoryczne oraz inwestycyjno-remontowe,

c)       kalkulacje spektakli i innych imprez Teatru,

d)      wnioski o dofinansowanie działalności statutowej Teatru i działań inwestycyjnych,

e)      opinie w porozumieniu z radcą prawnym,

f)       umowy z podmiotami biznesowymi,

g)      zakresy obowiązków dla podległych pracowników,

h)      wnioski poprawy warunków BHP

3)    odpowiada za:

a)      koordynację działalności promocyjnej Teatru,

b)      prawidłowość działalności marketingowej,

c)       realizację, rozliczenie i raporty z realizacji projektów merytorycznych i inwestycyjnych realizowanych  w oparciu  o pozyskane dotacje celowe,

d)      prace konserwatorskie, remonty bieżące oraz działania inwestycyjne,

e)      porządek organizacyjny,

f)       czystość i estetykę obiektów teatralnych,

g)      okresowe kontrole stanu BHP  i ppoż. w obiektach Teatru,

h)      okresowe badania  (przeglądy) stanu technicznego obiektów oraz instalacji,

4)    współpracuje ze świadczeniodawcami usług w zakresie ochrony mienia, monitoringu, zabezpieczenia ppoż. i BHP, remontowo-konserwacyjnych oraz innych, zapewniających sprawne i bezpieczne funkcjonowanie Teatru,

5)    organizuje działania edukacyjne z wykorzystaniem metod, technik i środków teatralnych.

 

 

III. Zasady i tryb działania Rady Artystyczno-Programowej§ 12

 

1.    Rada Artystyczno-Programowa, zwaną dalej „Radą", stanowi organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora Naczelnego w sprawach związanych z działalnością Teatru.

2.    Radę powołuje Dyrektor Naczelny po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń twórców i związków zawodowych działających w Teatrze.

3.    Pracami Rady kieruje Dyrektor Naczelny jako jej Przewodniczący przy pomocy Sekretarza Rady powołanego na pierwszym posiedzeniu.

 

§ 13

 

Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:
1. planów rozwoju i działalności Teatru,
2. planów repertuarowych i innych zamierzeń programowo-artystycznych.

 

 

§ 14

 

1. Rada składa się z 8 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza Rady.

2. W skład Rady wchodzą:

1)    wybrani na ogólnym zebraniu zespołu artystycznego jego przedstawiciele w liczbie nie    przekraczającej połowy ogólnej liczby członków Rady,

2)    delegowani przedstawiciele stowarzyszeń twórców i związków zawodowych działających w Teatrze,

3)    przedstawiciel Organizatora,

4)    dyrektor artystyczny i kierownik literacki Teatru.

3.  Członkowie Rady obowiązani są czynnie uczestniczyć w pracach Rady.

4.  Kadencja Rady trwa 2 sezony artystyczne.

 

§ 15

1. Posiedzenia Rady powinny odbywać się co najmniej 2 razy w sezonie artystycznym.

2. Posiedzenia Rady zwołuje w miarę potrzeby Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek 1/3

     składu Rady, w celu omówienia spraw będących przedmiotem działania Rady.

3. Przewodniczący Rady ustala porządek dzienny posiedzenia oraz w razie potrzeby wyznacza referentów

     spośród osób uczestniczących w posiedzeniu.

4. Przewodniczący Rady ma prawo powołać rzeczoznawców, referentów lub koreferentów dla przedstawienia

     Radzie poszczególnych zagadnień będących przedmiotem obrad.

5.  Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły, które podpisują Przewodniczący i Sekretarz Rady.

 

 

§ 16

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady z podaniem miejsca i terminu oraz z proponowanym porządkiem dziennym obrad Sekretarz Rady podaje do wiadomości członków przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, a osobom zaproszonym wysyła pocztą - na 7 dni przed datą posiedzenia.

 

 

III.  Podstawowe zadania komórek organizacyjnych

 

§ 17

1.    Strukturę organizacyjną ustalającą zależność służbową wszystkich komórek wewnętrznych Teatru określa niniejszy regulamin, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Naczelnego po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Wałbrzycha, organizacji związkowych oraz stowarzyszeń twórców, działających w Teatrze.

2.    Wewnętrzne komórki organizacyjne Teatru stanowią:

1)    samodzielne stanowisko – kierownik literacki,

2)    zespół aktorski,

3)    pracownie artystyczne (plastyczno-modelarska, krawiecka, konstruktorska, stolarska),

4)    biuro promocji i organizacji widowni,

5)    zespół technicznej obsługi sceny,

6)    sekcja administracyjna,

7)    sekcja  finansowo-księgowa,

8)    samodzielne stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i kadr.

 

§ 18

1.     Do zadań ogólnych wewnętrznych komórek organizacyjnych Teatru należą:

 

1)    pełna znajomość przepisów prawa, właściwych dla realizacji zadań zespołu,

2)    organizowanie pracy w sposób zabezpieczający  wykonanie przydzielonych zadań,

3)    właściwe i terminowe wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami - zarządzeniami, regulaminami, dyspozycjami i innymi postanowieniami obowiązującymi w Teatrze, 

4)    zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi                       i współpracownikami oraz w kontaktach z publicznością teatralną,

5)    przestrzeganie Kodeksu etycznego pracowników Teatru,

6)    przestrzeganie ustalonych zasad dyscypliny  i porządku na stanowisku pracy,

7)    stałe podnoszenie kwalifikacji w drodze samokształcenia,

8)    dbałość o powierzone mienie i  ochrona tajemnicy państwowej i służbowej,

9)    wyrównywanie strat zaistniałych wskutek zaniedbania obowiązujących przepisów lub nie wykonania powierzonych obowiązków.

2.  Komórki wymienione §17 pkt 2 realizują zadania szczegółowe wynikające z ich funkcji określonych w strukturze organizacyjnej.

 

§ 19

Komórki organizacyjne Teatru realizują zadania szczegółowe, i tak odpowiednio:

 

1. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. obsługi kancelaryjnej i kadr należy:

1)         prowadzenie kancelarii ogólnej i  archiwum artystycznego,

2)         załatwianie wszystkich spraw związanych z przyjmowaniem i zwolnieniem wynagradzaniem, awansowaniem pracownika oraz przechodzeniem na emeryturę lub rentę,

3)         kompletowanie i przechowywanie akt osobowych pracowników i związanych z tym ewidencji,

4)         prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników,

5)         przygotowanie umów związanych z innymi formami zatrudnienia,

6)         rozliczanie czasu pracy pracowników,

7)         wystawianie i ewidencja delegacji służbowych,

8)         opracowywanie wniosków w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych,

9)         sporządzanie planu urlopów oraz wykazów do wypłat średnich urlopowych,

10)     kontrola przestrzegania dyscypliny pracy i etyki zawodowej,

11)     sporządzanie analiz i sprawozdawczości związanych z zatrudnieniem,

12)     sporządzanie miesięcznych zestawień  z wykonanych zadań aktorskich i technicznych w oparciu o raporty inspicjentów,

13)     bieżąca analiza otrzymywanych raportów i sygnalizowanie dostrzeżonych nieprawidłowości,

14)     wykonywanie czynności administracyjnych związanych z wykorzystaniem funduszu  socjalnego, w tym organizowanie posiedzeń i uczestnictwo w komisji socjalnej.

 

2.    Do zadań Kierownika literackiego należy:

1)         przygotowanie prezentacji spektakli na festiwalach, konkursach i przeglądach teatralnych,

2)         redagowanie opisów spektakli, programów, repertuarów, plakatów, materiałów informacyjnych związanych z działalnością Teatru,

3)         kreowanie wizerunku medialnego Teatru poprzez kontakty z mediami oraz rzecznikami prasowymi urzędów,

4)         współpraca z ośrodkami dokumentacji teatralnej (m.in. Instytutem Teatralnym im. Raszewskiego w Warszawie, Polskim Ośrodkiem Lalkarskim POLUNIMA, Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu),

5)         współpraca z różnymi wydawnictwami oraz portalami teatralnymi (aktualizacja bazy danych itp.)

6)         współpraca z instytucjami kultury oraz placówkami oświatowymi,

7)         prowadzenie almanachu premier,

8)         udział w kształtowaniu linii repertuarowej Teatru (czytanie i ocena scenariuszy oraz przygotowanie literackie i dramaturgiczne tekstów),

9)         współpraca z realizatorami przedstawień teatralnych.,

10)     przygotowanie lekcji z zakresu historii konwencji teatralnych,

11)     współudział w realizacji zadań bieżących Biura promocji i organizacji widowni.

 

3. Do zadań Zespołu aktorskiego należy:

1)         wykonywanie roli w spektaklu teatralnym, zgodnie z przyjętym planem artystycznym i repertuarowym,

2)         zdobywanie wiedzy pozwalającej na doskonalenie indywidualnego warsztatu artystycznego oraz utrzymanie jak najwyższej formy artystycznej,

3)         aktywne uczestnictwo w przygotowywanych, okazjonalnych formach kulturalnych, które popularyzują Teatr w lokalnym środowisku,

4)         uczestnictwo w zajęciach reklamowych, sesjach fotograficznych, filmowych, telewizyjnych, nagraniach radiowych i telewizyjnych związanych z działalnością statutową Teatru,

5)         współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym oraz udzielanie pomocy artystycznej.                  

 

4.  Do zadań  Pracowni  artystycznej należy:

1)         wykonywanie lalek, dekoracji i rekwizytów wg projektów scenograficznych, zatwierdzonych przez Dyrektora Naczelnego na podstawie opinii Dyrektora artystycznego,

2)         organizowanie prac komisji opiniującej projekty scenograficzne i odbierającej wykonaną scenografię pod kątem bhp i ppoż.,

3)         wykonywanie form informacyjno-reklamowych, elementów przestrzennych wg zatwierdzonych projektów,

4)         konserwacja i naprawa środków inscenizacyjnych,

5)         ewidencjonowanie i odpowiednie zabezpieczenie środków inscenizacyjnych, w tym lalek teatralnych,

6)         organizowanie prac komisji ds. upłynnienia i likwidacji środków inscenizacji,

7)         przygotowanie i prowadzenie  ewidencji lalek okolicznościowych,

8)         organizowanie wystaw elementów scenografii popularyzujących dorobek artystyczny  Teatru,

9)         przygotowywanie wystaw czasowych i dekoracji okolicznościowych w foyer Teatru,

10)     świadczenie usług specjalistycznych w zakresie przedmiotu działania pracowni.

 

5.  Do zadań  Zespołu  technicznej obsługi sceny należy:

1)         techniczne przygotowanie i obsługa prób oraz przedstawień w siedzibie Teatru i poza nią,

2)         przygotowanie riderów technicznych do eksploatowanych spektakli, 

3)         konserwacja i bieżąca naprawa środków technicznej obsługi przedstawień,

4)         ewidencjonowanie sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia,

5)         właściwa obsługa i dbałość o powierzony sprzęt do obsługi technicznej sceny,

6)         składowanie i przechowywanie elementów scenografii, rekwizytów i kostiumów teatralnych,

7)         stałe podnoszenie kompetencji zawodowych w drodze samokształcenia,

8)         wykonywanie innych prac  o charakterze organizacyjno-technicznym na rzecz obiektów i urządzeń Teatru,

9)         wypożyczanie kostiumów i rekwizytów teatralnych nie będących w bieżącej eksploatacji,

10)     prowadzenie dokumentacji pracy zespołu, w tym ewidencji czasu pracy.

 

6.  Do zadań  Biura  promocji i organizacji widowni należy:

1)         koordynowanie pracy artystycznej i upowszechniania (eksploatacji przedstawień),

2)         opracowywanie miesięcznych i tygodniowych rozkładów zajęć zespołu aktorskiego i technicznego (prób i przedstawień) w ścisłym współdziałaniu z realizatorami i administracją Teatru,

3)         wprowadzanie i dokładne informowanie o zmianach w rozkładach zajęć, organizowanie nagłych zastępstw itp.

4)         prawidłowe zabezpieczenie techniczno-organizacyjne i finansowe eksploatacji pozycji repertuarowych Teatru,

5)         zamieszczanie  i czuwanie nad estetyką reklamy wizualnej na budynkach Teatru i w innych punktach miasta,

6)         zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania transportu, w szczególności w zakresie organizacji i realizacji spektakli teatralnych,

7)         reklama i promocja działalności artystycznej Teatru,

8)         rozwój i aktualizacja strony internetowej Teatru,

9)         przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-reklamowych o przedsięwzięciach artystycznych, edukacyjnych i świadczonych usługach specjalistycznych,

10)     współpraca z mass-mediami o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, resortowymi portalami internetowymi,

11)    współpraca z instytucjami i placówkami kultury i oświaty w zakresie upowszechniania kultury teatralnej,

12)     przygotowanie oprawy premiery (serwis informacyjny, dystrybucja zaproszeń, recepcja gości oficjalnych, mediów oraz organizacja przyjęcia popremierowego),

13)     pozyskiwanie sponsorów i mecenasów dla działań Teatru,

14)     prowadzenie impresaryjnej działalności artystycznej,

15)     organizowanie wykonawstwa zadań zleconych we współpracy z pozostałymi zespołami realizacyjnymi Teatru,

16)     prowadzenie dokumentacji pracy biura.

 

7.  Do zadań Sekcji  finansowo-księgowej należy:

1)         przestrzeganie wytycznych i zasad prawidłowej gospodarki finansowej Teatru,

2)         opracowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,

3)         sporządzanie bilansów rocznych i innej sprawozdawczości finansowej, płacowej, podatkowej, ZUS zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

4)         prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej, majątkowej, płacowej, podatkowej oraz ubezpieczenia społecznego,

5)         sporządzanie analiz ekonomicznych,

6)         organizowanie pracy  księgowo-finansowej w sposób umożliwiający:

a)    terminowe i rzetelne przekazywanie informacji ekonomicznych,

b)   rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie,

c)    prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

d)   prawidłowe  i terminowe naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń i honorariów,

7)         kontrola przestrzegania przez wszystkie komórki organizacyjne zasad:

a)    wystawiania wewnętrznych, zastępczych dowodów księgowych,

b)   obiegu i kontroli dokumentów księgowych,

8)        sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości dokonanych operacji gospodarczych i finansowych,

9)         czuwanie nad terminowym i prawidłowym regulowaniem należności i zobowiązań Teatru,

10)     prowadzenie rachunku bankowego i kasy Teatru,

11)     zatwierdzanie dokumentów pod względem formalnym  i rachunkowym,

12)     wnioskowanie trybu i formy inwentaryzacji składników majątkowych,

13)     zabezpieczenie prawidłowego przechowywania i archiwowania dokumentów finansowo-księgowych i ogólnozakładowych.

 

8.  Do zadań Sekcji administracyjnej należy:

1)         dokonywanie (zgodnie z obowiązującym prawem) zakupów środków trwałych, wyposażenia, materiałów administracyjno-biurowych, usług remontowo-konserwacyjnych, ochrony mienia  i innych (dostawy energii, gazu, telekomunikacyjne,  wywóz śmieci itp.),

2)         zapewnienie właściwego stanu i warunków użytkowania pomieszczeń biurowych i ogólnego przeznaczenia (sprzątanie, konserwacja, naprawy bieżące),

3)         prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania zgodnie z instrukcją oraz ewidencjonowanie pieczątek i ich aktualizacja,

4)         prowadzenie dokumentacji dotyczącej użytkowanych nieruchomości i środków transportu,

5)         organizowanie  prawidłowego za- i ubezpieczenia mienia,

6)         prowadzenie ewidencji ruchu niskocennych środków trwałych i innego wyposażenia, jej bieżąca aktualizacja oraz dokonywanie trwałego oznakowania składników majątkowych,

7)         opracowywanie bieżących planów zaopatrzenia materiałowego i wyposażenia w sprzęt, maszyny, narzędzia itp., w oparciu o propozycje poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ich realizacja,

8)          realizacja bieżących zakupów dla potrzeb przygotowywanych inscenizacji oraz potrzeb ogólnych Teatru,

9)         prowadzenie całokształtu spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników w środki higieny osobistej, odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej,

10)     organizowanie i nadzorowanie transportu własnego,

11)     organizowanie i nadzorowanie pracy służb asystencyjnych (bileter, szatniarz, strażak),

12)     prowadzenie dokumentacji pracy sekcji oraz sporządzanie sprawozdań okresowych.

 

 

IV.  Postanowienia końcowe

 

§ 20

1.    Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem organizacyjnym mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

2.    Wszyscy pracownicy Teatru mają obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać zawartych w nim ustaleń.

3.    Niniejszy regulamin  organizacyjny obowiązuje od dnia 28 maja 2013 roku. 

 

Wytworzył: Małgorzata Mrożkiewicz
Data informacji: 2013-06-11 11:20
Opublikował: Małgorzata Mrożkiewicz
Data publikacji:2013-01-19 23:20
Odsłon: 1264
Dziennik zmian