Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/390/13

Rady Miejskiej Wałbrzycha

 z dnia 31 stycznia 2013 roku

 

STATUT

TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, zwany dalej „Teatrem”, jest miejską, artystyczną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miejska Wałbrzych - miasto na prawach powiatu, zwana dalej „Organizatorem”.

§2

Teatr działa na podstawie:

1.        ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.,  poz. 406), zwana dalej „Ustawą”.

2.        niniejszego statutu.        

 

§ 3

1.        Siedzibą Teatru jest Miasto Wałbrzych.

2.        Teatr działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3.        Teatr jest instytucją artystyczną w rozumieniu art.11 ust. 2 ustawy.

 

§4

1.        Teatr posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.

2.        Nadzór nad Teatrem sprawuje Prezydent Miasta Wałbrzycha.

3.        Teatr posługuje się pieczęcią zawierającą w swej treści  nazwę instytucji w pełnym brzmieniu: Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

 

Rozdział 2

Cel i zakres działania

 

§ 5

1.  Podstawowym zadaniem Teatru jest tworzenie i rozwijanie sztuki teatru oraz upowszechnianie dorobku polskiej i światowej kultury teatralnej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz reprezentowanie kultury polskiej w kraju i zagranicą.

2.    Teatr swoje zadania wykonuje poprzez:

1)      publiczne prezentowanie przedstawień realizowanych w ramach przyjętego programu artystycznego i repertuarowego, kierowanego w głównej mierze do dzieci i młodzieży;

2)      promocję i upowszechnianie sztuki i kultury teatralnej;

3)      prowadzenie działalności edukacyjnej z dziedziny teatru;

4)      prowadzenie działalności impresaryjnej;

5)      prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej ;

6)      organizowanie i udostępnianie warsztatu pracy twórczej dla zawodowych twórców i artystów;

7)      wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, elementów scenografii i sprzętu technicznego;

8)      prowadzenie innej działalności, nie pozostającej w sprzeczności z celami i innymi zadaniami Teatru.

3.     Teatr może prowadzić działalność gospodarczą. Środki pozyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

 

 

Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja

 

§ 6

1.    Teatrem zarządza Dyrektor.

2.    Dyrektor może jednocześnie pełnić funkcję dyrektora artystycznego.

3.    Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Wałbrzycha w trybie i na zasadach określonych w Ustawie.

 

§ 7

1.    Dyrektor organizuje pracę Teatru, jednoosobowo odpowiada za całokształt jego działalności oraz reprezentuje Teatr na zewnątrz, w szczególności odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Teatru.

2.    Do zakresu zadań Dyrektora należy w szczególności:

1)      ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych i gospodarczych,

2)       tworzenie warunków do realizacji celów i podejmowania działań określonych w § 5 statutu oraz regulaminie organizacyjnym,

3)      ustalanie rocznego planu finansowego,

4)      zawierania i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Teatru oraz dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy.

 

§ 8

Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 9

1.   W Teatrze może działać Rada Artystyczno – Programowa, zwana dalej „Radą”, której członków powołuje i odwołuje Dyrektor.

2.    Rada działa jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora.

3.    Tryb działania i strukturę Rady określi regulamin nadany przez Dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy.

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

 

§ 10

1.    Teatr prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na podstawie planu finansowego Teatru, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

2.    Teatr samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia, koszty bieżącej działalności i zobowiązania pokrywa z uzyskiwanych przychodów.

3.    Rachunkowość w Teatrze prowadzona jest według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

4.    Źródłami finansowania Teatru są:

     1) dotacje podmiotowe i celowe Organizatora;

     2) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

     3) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży majątku ruchomego;

     4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

     5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;

     6) środki z innych źródeł, dozwolonych prawem.

 

§ 11

1.      Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest roczny plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

2.      Teatr sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

3.      Roczne sprawozdanie finansowo-rzeczowe Teatru zatwierdza Prezydent Miasta Wałbrzycha.

 

§ 12

Do składania w imieniu Teatru oświadczeń majątkowych upoważnieni są: Dyrektor i Główny Księgowy.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

§ 13

Połączenie, podział lub likwidacja Teatru może nastąpić w trybie określonym w Ustawie.

 

§ 14

Wszelkich zmian w statucie dokonuje się wyłącznie w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

 

Wytworzył: Małgorzata Mrożkiewicz
Data informacji: 2013-06-11 11:30
Opublikował: Małgorzata Mrożkiewicz
Data publikacji:2013-01-19 23:27
Odsłon: 1229
Dziennik zmian