Wałbrzych, dnia 21 września 2017 roku

 

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa samochodu typu minibus kategorii M3 d

la Teatru Lalki i Aktora  w Wałbrzychu. 

 

 

Ogłoszenie w BZP: 581895-N-2017 z dnia 31.08.2017 roku

Oznaczenie sprawy: PNO/DS/1/2017

 

W terminie do dnia 8.09.2017 roku złożono dwie oferty, które otrzymały następującą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert:

 • cena - waga 60,00
 • zużycie energii – waga 20,00
 • przebieg pojazdu – waga 20,00

 

 Wykonawca

Wartość zamówienia

netto

Kryterium cena

 

 

 

 

max. ilość pkt 60

Kryterium zużycie energii mierzone zużyciem paliwa w l/100 km  w warunkach miejskich

max. Ilość pkt 20

Kryterium przebiegu pojazdu w tys. km

 

 

 

max. Ilość pkt 20

Łączna ilość punktów – max liczba pkt 100

BTS Auto-Pol, 

Weronika Pasińska                      

 ul. Niepodległości 18/1, 57-400 Nowa Ruda

 

173 999,00

 

60 pkt

 

17,82 pkt

 

 

3,37 pkt

 

 

81,19 pkt

TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o

ul. Żurawia 43/201,

00-680 Warszawa

 

199 500,00

 

52,33 pkt

 

20 pkt

 

20 pkt

 

92,33 pkt

 

Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta Wykonawcy TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o, ul. Żurawia 43/201, 00-680 Warszawa, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2.

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:

Zgodnie z powyższym przepisem zachodzą przesłanki odrzucenia oferty TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę ww. przedmiotu zamówienia.

W dniu 8.09.2017 roku o godz. 9:50 wpłynęła oferta TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o w Warszawie w której z opisu parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia wynikało, że:

 1. producentem pojazdu jest BUS PRESTIGE (pojazd bazowy to: Daimler AG, Niemcy),
 2. marka pojazdu BUS PRESIGE (na bazie Mercedes Benz Sprinter 519),
 3. rok zabudowy pojazdu to rok 2016,
 4. pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy i jest wyposażony w hak holowniczy tylny,
 5. oferowane zużycie paliwa w warunkach miejskich to 9,8 l/100 km,

Ze Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynika, że Wykonawca ma wykazać i spełnić warunki, które podlegają ocenie ofert i od spełnienia których zależy zawarcie przyszłej umowy.

 

Wykonawca w ofercie nie wykazał spełnienia ww. danych, albowiem nie załączył świadectwa homologacji a wezwany w tej sprawie oświadczył w piśmie z dnia 11.09.2017 roku, że potrzebuje jeszcze więcej czasu. Ponownie wezwany do uzupełnienia braków formalnych dotyczących przedmiotu zamówienia przesłał w dniu 18.09.2017 kserokopię homologacji pojazdu od producenta: BUS-Prestige [Sp. z o.o  Kłębowo, ul. Wejherowska 28].

Z  homologacji oferowanego pojazdu wystawionej w dniu 21.12.2015 wynika, że pojazd posiada ponadstandardową długość 7686 mm w stosunku do pojazdu bazowego Mercedes Benz Sprinter 519,  która dla wersji fabrycznej/bazowej extra long wynosi 7361 mm. Zatem długość oferowanego pojazdu odbiega od wartości bazowej, gwarantującej nienaruszalność konstrukcji podwozia pojazdu. Poza tym homologacja wydana została w grudniu 2015, a podany przez oferenta rok zabudowy pojazdu to 2016.

Z dokumentu załączonego do oferty (kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu) nie wynika, aby na datę złożenia oferty hak holowniczy był zamontowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W dowodzie rejestracyjnym nie ma wpisu o posiadaniu haka holowniczego, ani też określenia maksymalnej masy całkowitej przyczepy z hamulcem i bez hamulca. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oferowany przedmiot zamówienia musi być przystosowany do holowania przyczepy i zarazem spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1260) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Według stanowiska  Inspekcji Transportu Drogowego  we Wrocławiu brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym o haku holowniczym i brak wpisu określającego maksymalną masę całkowitą przyczepy z hamulcem i bez hamulca uniemożliwia ciągnięcie przyczepy pod rygorem zatrzymania dowodu rejestracyjnego, a posiadanie haka bez wpisu do dowodu rejestracyjnego jest nielegalne.

Z przesłanego świadectwa homologacji dla autobusu o numerze VIN WDB9066571P148997 także nie wynika, że pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy - nie ma określenia dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów [kg] oraz  maksymalnej masy całkowitej przyczepy z hamulcem [kg].

 

W SIWZ  istotnym kryterium oceny  ofert było zużycie paliwa w warunkach miejskich. W ofercie wykonawca  wskazał  wielkość mierzoną w litrach na 100 km na poziomie  9,8 l, a następnie w piśmie z dnia 11.09.2017 określił, że omyłkowo wpisał wartość zużycia paliwa w cyklu mieszanym i podał do przyjęcia inną wartość zużycia paliwa w warunkach miejskich na poziomie uśrednionym 13,4 l/km, załączając skan katalogu producenta pojazdu bazowego dla wielkości zużycia paliwa odpowiadającego wartościom dla pojazdów z homologacją ciężarową.

 

Poprawienie omyłki przekracza uprawnienia Zamawiającego ograniczające się do poprawy oczywistych omyłek pisarskich oraz rachunkowych i konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek i [za zgodą Wykonawcy] innych pomyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, tj. merytorycznej zawartości oferty. Druga wartość zużycia paliwa podana przez Wykonawcę stanowi zmianę w treści oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia,  po upływie terminu złożenia ofert.

 

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art.  89 ust.1 pkt 2 ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2015, poz.2164  z późn. zm.)  zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o  w Warszawie, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.  

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że  w prowadzonym postępowaniu została wybrana oferta Wykonawcy:

                     

                       BTS Auto-Pol, Weronika Pasińska z siedzibą w Nowej Rudzie,

 

uznana za ofertę niepodlegającą odrzuceniu, spełniającą warunki, które podlegają ocenie ofert i od spełnienia których zależy zawarcie przyszłej umowy.

 

      

 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu

  Zbigniew Prażmowski

 

 

Otrzymują:

BTS Auto-Pol, Weronika Pasińska  ul. Niepodległości 18/1, 57-400 Nowa Ruda

TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o, ul. Żurawia 43/201, 00-680 Warszawa

 

 

 


Wałbrzych, dnia 20 lipca 2017 roku

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego    

w trybie z wolnej ręki

 

na podstawie art. 67.1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) którego przedmiotem jest:

 

Termomodernizacja dachów, izolacja przeciwwilgociowa foyer oraz remont pracowni artystycznych Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu”.

 

 1. Zamawiający, Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu po przeprowadzeniu negocjacji w dniu 18 lipca 2017 roku z zaproszonym do negocjacji Wykonawcą - FIRMĄ PORTAL – Irena Portala przy ul. Głównej 66, 58-311 STRUGA, udzielił zamówienia publicznego na wykonanie:

 

Termomodernizacji dachu (ułożenie styropapy) na budynku głównym przy ul. Buczka 16 w Wałbrzychu z wymianą obróbek blacharskich, demontażem/montażem instalacji odgromowych, wymianą rynien i rur spustowych,  termomodernizacji posadzek z nową malaturą ścian w obrębie foyer (budynek główny) oraz remont pomieszczeń pracowni artystycznych z wymianą paneli podłogowych, malaturą ścian i sufitów, wymianą drzwi wejściowych w lokalu użytkowym przy ul. Buczka 15, zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót.

 1. Cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 140 373,19 zł netto.
 2. Inne warunki realizacji zamówienia będące przedmiotem negocjacji:
 • termin wykonania robót – do dnia 10 września 2017 roku,
 • podstawowe składniki cenotwórcze: stawka roboczogodziny 13,60 zł, koszty pośrednie 72%, koszty zakupu 3%, zysk 12% dla wykonania przedmiotu zamówienia,
 • okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: 36 miesięcy,
 • wysokość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy – 3% wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy,
 • rozliczenie należności za dostarczone Wykonawcy media (woda i energia elektryczna) ryczałtowo w wysokości 0,05% wartości netto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
 • wysokość kar umownych za odstąpienie od Umowy z przyczyn za które ponoszą odpowiedzialność strony – 5% wynagrodzenia umownego netto,
 • wysokość kar umownych za opóźnienia w wykonaniu i dostarczeniu całości przedmiotu umowy i za opóźnienia za usunięcie wad w przedmiocie umowy za każdy dzień zwłoki – 0,1% wynagrodzenia umownego netto,
 • termin podpisania umowy – 20 lipca 2017 roku.

 

 

Zbigniew Prażmowski

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu

 

Wytworzył: Małgorzata Mrożkiewicz
Data informacji: 2017-08-31 12:00
Opublikował: Małgorzata Mrożkiewicz
Data publikacji:2013-01-20 00:54
Odsłon: 17977
Dziennik zmian